Struktur

Struktur Pengurus Yayasan

PEMBINA :
dr. Rifwanul Basir Nasution
PENGAWAS :
Irsal Habib Nasution
KETUA :
Hj. Nuryani Lubis, SST
SEKRETARIS :
dr. Irfan Sazali Nasution
BENDAHARA :
dr. Rinaldi Sani Nasution